Lone Wolf Logo Studnice vědomostí - Atlas Magnamundu

Studnice vědomostí

Studnice vědomostí

Zpět do Menu

 

VADERSKO-ALUVIJSKÉ NÁRODY

Království LENCIE
Vládce: Král Sarnac III
Hl. město: Helmstorm
Populace: 92,000+
Hospodářství: měď, stříbro, cín, zemědělství, rybolov, stavba lodí
Měna: Luna

Tato bohatá a úrodná země byla Vaderskými národy osídlena jako první v roce 1007 MK. Stěhování rapidně pokračovalo do ostatních provincií, ale starší Vadeřané se usídlili v Lencii a založili mnoho přístavů včetně velikého přístavního města Helmstorm. Vláda nad Západními Tentariemi jim zajišťovala prosperitu až do příchodu Drakkarimů v roce 2591 MK. Ti dobyli Nyras, bývalou Severní Lencii, během Války temného úsvitu (2606-2610 MK) a ten od té doby zůstal pod jejich nadvládou, nehledě na mnoho lencijských křížových výprav.


Království MAGADOR
Vládce: Král Vanagrom VI
Hl. město: Helgor
Populace: 82,000+
Hospodářství: železná ruda, měď, bronin, zlato, stříbro, kožešiny
Měna: Zlatý

Národy, které se usídlily u pramene řeky Storn, byly smíšené skupiny vaderského a aluvijského původu. V severních provinciích bohatých na rudu byla vedena rozsáhlá těžba, která přinesla místním lidem velké bohatství. To však také brzy přilákalo do Magadoru zbojnické skupiny a loupeživé barony, kteří bojovali o nadvládu nad zemí. V roce 3657 MK byla královská rodina vyvražděna a vypočítavý princ Dolgorn, nastoupil na trůn. Proslýchá se, že současný vládce král Vanagrom VI je jen loutkou v moci Temných pánů.


Království LYRIS
Vládce: Král Konral XI
Hl. město: Varetta
Populace: 40,000+
Hospodářství: zemědělství, železná ruda, žoldnéři
Měna: Zlatý

Se založením městského státu Varetta (1270 MK), podle pověstí na místě starobylé říše Cynx, se stěhování vaderských národů zvolnilo až se úplně zastavilo a území města se postupně začalo rozšiřovat až zahrnovalo i země hraničící s řekou Storn. Během Války o Kameny vědění byla moc krále uchvácena jeho syny, každý z nich se dožadoval stejného práva vládnout. Jejich chamtivost vyústila v občanskou válkou a konflikt se sousedními zeměmi, které dychtily využít jejich nejednoty ve svůj prospěch. Současný vládce má už jen malou moc nad bojechtivými princemi z Lyrisu.


Svobodné země TALESTRIE
Vládce: Královna Evaine
Hl. město: Garthen
Populace: 53,000+
Hospodářství: dřevo, rybolov, zemědělství
Měna: Luna

Říční údolí Talestrie byla vytržena z agarashského sevření během Válek obnovení (1660 MK). Pod praporem krále Varnose II talestriané zatlačili zplozence temnoty zpět do stojatých vod Danargské bažiny a zbudovali hraniční pevnosti k obraně svého nového království. Silná spojenectví s Borem a Palmyrionem zajistily mír, ale ten s příchodem Drakkarimů skončil. Neustálé nájezdy a vpády z Ogie zdecimovaly kdysi úrodný sever země a talestriané mají teď velké potíže ubránit svou domovinu před ogijskými agresory.


Protektorát CINCORIE
Vládce: Markrabí Vactor XXIV
Hl. město: Quilla
Populace: 68,000
Hospodářství: dřevo, zemědělství, stavba lodí, stříbro
Měna: Luna


Království DELDEN
Vládce: Král Naumon III
Hl. město: Luyen
Populace: 65,000+
Hospodářství: zemědělství, dřevo, stavba lodí, ruda
Měna: Zlatý


Sjednocená knížectví ELDENORY
Vládce: Princ Cillan z Tysseku
Hl. město: Duadon
Populace: 137,000+
Hospodářství: dřevo, zemědělství, stavba lodí, stříbro
Měna: Zlatý


Knížectví ERU
Vládce: Princ Graygor
Hl. město: Humbold
Populace: 13,000
Hospodářství: železná ruda, měď, cín, zlato, drahokamy
Měna: Luna


Vévodství HALIE
Vládce: Vévoda Isak, Svobodný lord Halie
Hl. město: Saldor
Populace: 12,000
Hospodářství: měď, cín, dřevo
Měna: Luna


Spolkové země ILIONU
Vládce: Spolek Meče (rada Starších Rytířů)
Hl. město: Feravan
Populace: 55,000
Hospodářství: zemědělství, stavba lodí, měď, koně
Měna: Luna


Velkovévodství KASLAND
Vládce: Arcivévoda Chalamis
Hl. město: Casala
Populace: 180,000+
Hospodářství: železná ruda, dřevo, rybolov, stavba lodí, měď
Měna: Orla


Konfederace LUNARLIE
Vládce: Král Aluvaria XV
Hl. město: Avalar
Populace: 300,000+
Hospodářství: zemědělství, železná ruda, dřevo, stavba lodí, měď, drahokamy, bronin
Měna: Luna


Republika PALMYRION
Vládce: Kurfiřt Manatine z Vanamoru
Hl. město: Vanamor
Populace: 156,000+
Hospodářství: zemědělství, dřevo, rybolov, stavba lodí
Měna: Luna


NAELSKÉ/NAEL-ALUVIJSKÉ NÁRODY

Království KLARNOS
Vládce: Král Hulz
Hl. město: Dragen
Populace: 96,000
Hospodářství: zlato, železná ruda, rybolov, stavba lodí, zemědělství, měď
Měna: Orla

Klarnos bylo první území osídlené naelskými národy v roce 1309 MK. Zemi si podrobili silou ze svého království na severu. Jejich další expanze nakonec vyústila ve Válku o Velké pláně s Lunarlií, jež vyvrcholila Bitvou na Kaylarské rovině (1366 MK), ve které podlehli. Hory a pouštní písečné bouře zabránily jakémukoli kontaktu s Telchosem a přetrvávající nepřátelství s Cincorií a Lunarlií donutilo Klarnos spoléhat hlavně na námořní obchod s mythénskými národy.


Vznešená knížectví SLOVIE
Vládce: Vznešený princ Ormond ze Suentiny
Hl. město: Suentina
Populace: 190,000
Hospodářství: plátno, oděvy, zemědělství, železná ruda, stříbro, bronin
Měna: Luna

Úrodné slovijské pláně jsou rozděleny na mnoho malých knížectví, která jsou (ne příliš pevně) spojena vládou vznešeného prince Ormonda. Válka je trvalou hrozbou pro zdejší lid, protože se musí bránit proti nepřátelským zemím na severu, východu i západu. Velká pravidelná armada, sestávající se převážně ze žoldnéřů a rytířů na koních, udržuje zemi v bezpečí a je kdykoli připravena pomoci svému spojenci - Anari. V poslední době se vyskytly obavy, že se špióni Temných pánů dostali do vysokých postavení u královského dvoru a občanská válka je nevyhnutelná.


Spojena knížectví SALONIE
Vládce: Princ Ewevin z Rhemu
Hl. město: Rhem
Populace: 42,000
Hospodářství: zemědělství, dřevo, stavba lodí, železná ruda, žoldnéři, vzácné nerosty
Měna: Zlatý

Lid Salonie, smíšeného aluvijského a naelského původu, tvrdě bojoval o zachování své nezávislosti. Jeho vnitrozemská knížectví trpěla válkami, které pustošily tuto oblast více, než kterýkoli jiný národ Stornlandu. Z Války o Kameny vědění vyšli jako vítězové, zčásti také zásluhou zlověstných Cenerských druidů z Ruelu.


Království SIYEN
Vládce: Král Oridon IV
Hl. město: Seroa
Populace: 480,000
Hospodářství: zemědělství, dřevo, stavba lodí, rybolov, železná ruda, měď, zlato, drahokamy, bronin, cín, vzácné kovy
Měna: Orla

Království Siyen bylo založeno naelskými národy během jejich rané migrace přes centrální Magnamund. Následkem Války o Velké pláně byl Siyen odříznut od mateřské země, Klarnosu, konfederací Lunarlia. Díky nadvádě nad Tentariemi se ze Siyenu se stalo silné království, protože dokázal využít jejich hojného přírodního bohatství. Král Oridon udržuje velké pozemní vojsko a válečné loďstvo. Ze všech sosuedních států je přátelská pouze Rezovia.


Království REZOVIE
Vládce: Král Delhan
Hl. město: Maula
Populace: 92,000
Hospodářství: zemědělství, stavba lodí, rybolov, dřevo, cín, měď
Měna: Orla


Palinát FIRALOND
Vládce: Grandar Beylian
Hl. město: Firina
Populace: 89,000+
Hospodářství: plátno, oděvy, zemědělství, železná ruda (trochu)
Měna: Luna


Teokracie VALERION
Vládce: Otcové Pravdy
Hl. město: Kelis
Populace: 66,000
Hospodářství: dřevo, vzácné kovy, vzácné nerosty, zemědělství, stříbro, rybolov
Měna: Luna


Senátokracie LOURDEN
Vládce: Arlcorský senát
Hl. město: Pforodon
Populace: 106,000
Hospodářství: plátno, oděvy, zemědělství, stříbro, nerosty, železná ruda
Měna: Luna


NÁRODY POSLEDNÍCH ZEMÍ A STARÝCH KRÁLOVSTVÍ

Království DURENOR
Vládce: Král Alin IV
Hl. město: Hammerdal
Populace: 96,000+
Hospodářství: železná ruda, zemědělství, stavba lodí, zlato, stříbro, měď, rybolov, drahokamy, dřevo
Měna: Zlatý

Durenorský poloostrov bylo první území, které ulnarské národy osídlily po svém příchodu do Magnamundu v roce 2829 MK. Osídlování se setkalo pouze s malým odporem; zločinci a korzáři (převážně psanci z Vassagonie), kteří se usadili podél jižního pobřeží, uprchli do Cloeasie a na Lakurské ostrovy, když se octli tváří v tvář ulnarským armádam. Druhá migrace (3434 MK) znamenala příchod durenorského největšího spojence, Sommlendingů a vybudování hlavního města Hammerdal.


Království SOMMERLUND
Vládce: Král Ulnar V
Hl. město: Holmgard
Populace: 250,000+
Hospodářství: stavba lodí, železná ruda, zlato, stříbro, rybolov, drahokamy, dřevo, nerosty, platina, zemědělství
Měna: Zlatý

Ze všech zemí Severního Magnamundu se jen jediná vzepřela strašlivé moci Darklandu. Sommerlund - "země slunce" - je nyní připraven vybojovat válku, která rozhodne o osudu celého kontinentu. Neústupnost jeho lidu a statečnost jeho válečníků je zářným příkladem - majákem naděje pro všechny, kdo se bojí hrůz, jež s sebou přináší nadvláda Temných pánů. Jenom ostražitostí a neoblomným odhodláním přežít zajistí Sommerlund bezpečnou budoucnost Posledních zemí.


Magiokracie DESSI
Vládce: "Magi Regnanti" (Rada Starších Mágů)
Hl. město: Elzian
Populace: 4,000+
Hospodářství: železná ruda, zlato, stříbro, platina, vzácné drahokamy, nerosty
Měna: Zlatý

Čarodějové z Dessi jsou posledním zbytkem Starších Magi - rasy bytostí, od nichž vzešla veškerá magie. Jejich posláním bylo zničit Agarashe a vyvést Magnamund z Věku Nekonečné noci, což se jim podařilo během Tisícileté války (3573 př. MK). V roce 2514 př. MK byly jejich počty zdecimovány Velkým morem. Přeživší čarodějové se uchýlili do ústraní hor v Dessi a od té doby tam žijí až dodnes.


Svobodný stát CHAMAN
Vládce: Nejvyšší vůdce Borghanaphon
Hl. město: Gleesh
Populace: 11,000+
Hospodářství: rybolov, dřevo, měď, bronin
Měna: Luna

Vláda a obyvatelstvo tohoto svobodného státu se skládá téměř výhradně z Kloonů - inteligentní rasy drodarinského původu. Lze je nalézt po celém Stornlandu a mají reputaci učených a pracovitých bytostí. Město Gleesh je jedním z velkých obchodních přístavů Tentarií, za což vděčí proslulé obchodní bystrosti a moudrosti vládce země - nejvyššímu vůdci Borghanaphonovi.


Ostrov SHIANTI (Ostrov LORN)
Vládce: Nejvyšší čaroděj Acarya
Hl. město: Amidin chrám
Populace: 1,500
Hospodářství: soběstačný - zemědělství, rybolov, dřevo
Měna: žádná

Ostrov Lorn, obklopený magickými větry a iluzemi Moře snů, je posledním útočištěm rasy nižších bohů zvaných Shianti. Ti byli vypovězeni na tento malý ostrov, protože tak nařídila bohyně Ishir a zavázali se, že zůstanou stranou od ostatních národů v Magnamundu a nebudou již více ovlivňovat jejich osudy.


Samovláda BAUTAR
Vládce: Magnalord Fennic
Hl. město: Talon
Populace: 8,000+
Hospodářství: vzácné byliny, dřevo, rybolov, měď, bronin
Měna: Zlatý


Říše RUEL
Vládce: Arcidruid Cadak
Hl. město: Mogaruith
Populace: 8,000
Hospodářství: vzácné byliny, dřevo, rybolov
Měna: Luna


Gynarchie TELCHOS
Vládce: Rada Třiceti
Hl. město: Telchos
Populace: 30,000+
Hospodářství: stříbro, platina, železná ruda, zlato, zemědělství, rybolov, vzácné drahokamy
Měna: Telk


MYTHÉNSKO-TIANSKÉ NÁRODY

Autokracie BHANAR
Vládce: Říšský autarcha Sejanoz
Hl. město: Otavai
Populace: 350,000+
Hospodářství: rybolov, stavba lodí, dřevo, zemědělství, stříbro, měď, jadin
Měna: Ren

Po založení Bhanaru během Velké občanské války (1620 MK) se říšský autarcha pustil do rozšiřování své říše. Na severu byly vymýceny rozsáhlé plochy hustě zalesněné krajiny a na autarchovu počest bylo vybudováno město Sejanoz. Proslýchá se, že říšský autarcha uzavřel pakty s démonickými bytostmi z Naaru: a hlavním důvodem těchto povídaček je to, že autarcha Sejanoz nezestárl ani o den od dostavění města - což bylo před 3000 lety.


Královstvví VADUZHAN
Vládce: Král Rhetaka
Hl. město: Vaduz
Populace: 120,000+
Hospodářství: rybolov, dřevo, stavba lodí, zlato, stříbro, železná ruda, měď, koření
Měna: Ren


Ostrovní knížectví MYHTAN
Vládce: Vznešený princ Tsumobi
Hl. město: Shotia
Populace: 43,000
Hospodářství: stavba lodí, rybolov, stříbro, měď, koření
Měna: Ren


CHAI
Vládce: Khea-khán z Pensei
Hl. město: Pensei
Populace: 89,000+
Hospodářství: rybolov, dřevo, zlato, stříbro, železná ruda, zemědělství, měď, bronin, jadin
Měna: Ren

Chai má přirozenou ochranu - hory, bažiny a husté lesy - a ta ji chránila před výbojnými sousedy po více než tři tisíce let. Kdysi dávno, během Věku Nekonečné noci, byla země Chai napadána ohavnými netvory - stvůrami Agarashe Prokletého. Když ten byl zničen, jeho stvůry se rozptýlily po divočinách Chaie. Mnohé z nich přežily dodnes, skryté v bažinách, norách a jeskyních.


Pláně LISSANU
Vládce: Král Samu (v exilu)
Hl. město: (Stanové město) Rakholi
Populace: 220,000 (k roku 5054 MK)
Hospodářství: koně, zemědělství, měď, stříbro, železná ruda
Měna: Ren


Provincie SUHN
Vládce: Matka Magri
Hl. město: Přístav Suhn
Populace: 25,000+
Hospodářství: rybolov, koření, vzácné byliny, vzácné nerosty, stavba lodí
Měna: Nobl


Provincie ANDUI
Vládce: Matka Čou-Lun
Hl. město: Andui
Populace: 8,000
Hospodářství: zemědělství, železná ruda, měď
Měna: Nobl


Pustina TAKLAKOT
Vládce: Šílený král z Gyanimy
Hl. město: Gyanima - Zakázané město
Populace: neznámá
Hospodářství: téměř žádné
Měna: Kot


Spolek svobody KARNALI
Vládce: Sado Dlouhý nůž
Hl. město: Karnali
Populace: 17,000
Hospodářství: vzácné kůže, vzácné nerosty, zemědělství, rybolov
Měna: Nobl


Knížectví FORLU
Vládce: Matka Lhasa
Hl. město: Forlu
Populace: 36,000+
Hospodářství: zemědělství, dřevo, železná ruda, jadin
Měna: Nobl

Původně zde vládla zkažená královská rodina z Mesanny a knížectví trpělo pod jejich nelítostnou vládou po několik století. Obyvatelstvo sláblo a chudlo a Páni z Mesanny hromadili bohatství ze Shurských hor bohatých na jadin. Ve snaze posílit svůj vliv se dokonce spojili se zákeřnými silami Shadakské říše, ale během Větrné války jimi byli zrazeni - Shadakští vtrhli do Paláce Mesanny ve Forlu, zmocnili se ho a zkorumpované vládce předhodili rozzuřenému davu.


Stát KORLI
Vládce: Matka Solani
Hl. město: Korli
Populace: 15,000
Hospodářství: zemědělství, rybolov, stavba lodí
Měna: Nobl

Jeden z nejstarších tianských států, Korli, byl založen v roce 675 MK vládnoucí rodinou Lorda Margose. Kvetl a bohatl díky obchodu se sousedními provinciemi, vládě nad řekou Kalamar a velké obchodní flotile. Občanská válka s nejednotnou provincií Andui, vedená zrádným princem Junaiem a jeho Abbalskými rytíři, se nikdy nedočkala výsledku. Později, po Větrné válce v roce 4663 MK podlehlo Korli vpádu Shadakské říše.VASSKÉ NÁRODY

Říše VASSAGONIE
Vládce: Zakhan Moudalla
Hl. město: Barrakeesh
Populace: 1,000,000+
Hospodářství: zlato, drahokamy, vzácné nerosty, koření, zemědělství, stříbro, platina, měď, bronin, železná ruda, rybolov, stavba lodí
Měna: Zlatý

Tato bohatá a mocná říše vděčí za své bohatství a postavení nelítostnému imperialismu Černého Zakhana - bývalého vládce Vassagonie. Pod jeho železnou vládou se kočovné kmeny vassů ze Suchého moře sjednotily a vedly válku proti svým slabším sousedům, přičemž zabrali velké území a mnoho zdrojů na severu a západě. Současný vládce je starý a nemá žádného dědice, který by mohl nastoupit na trůn - na jeden z nejbohatších trůnů v celém Magnamundu.


Říše SHADAKI
Vládce: Shasarak Černokrál
Hl. město: Shadaki
Populace: 850,000+
Hospodářství: rybolov, zemědělství, stavba lodí, dřevo, železná ruda, zlato, měď, bronin, stříbro, vzácné drahokamy, koně, koření
Měna: Nobl

Původně soubor městských států, které byly dobity a postupně ovládnuty najezdnými kočovníky z pouště Sadi, národem, jehož moc vzrostla hlavně díky vládě Černokrále Shasaraka. Hlavní město bylo postaveno na oslavu sjednocení vasských a sadských národů a jako důkaz pádu Džazeru, původní provincie Shadaki. Shasarak zasvětil své úsilí rozšíření říše a vybudoval mocnou pancéřovanou flotilu válečných lodí pro boj ve Větrné válce. Vítězství v ní znamenalo kolaps sousedních států a jejich okupaci shadakskými armádami. Povznešena vítězstvím se Shadakská říše rozhodla vyhlásit válku svým dávným příbuzným, Vassagóňánům ze Severního Magnamundu. Masivní invaze skončila pro Shadakské pohromou, jenž vyvrcholila Tentarijskou bitvou, ve které bylo jak loďstvo, tak pozemní vojsko zničeno. Tato zhoubná válka vydláždila cestu pro povstání v podrobených sousedních státech a vedla ke vzpouře v Karnali.


PUSTINA
Vládce: Tyran Lachlan
Hl. město: Ragadorn
Populace: 20,000
Hospodářství: rybolov, stavba lodí
Měna: Zlatý

Tato oblast, dříve známá jako Severní Cloeasie, byla zpustošena během vzniku Maakengorgu a geologické činnosti, jež následovala. Díky svému umístění na pobřeží je městský stát Ragadorn jediné větší město, které katastrofu přežilo. Přitahoval různorodou chásku banditů a utečenců před zákonem, kteří, poctivý i nepoctivý způsobem, převzali vládu nad městem. Ale i přes svou nečistou minulost se Ragadorn během let stal hlavním přístavem volného obchodu v Severním Magnamundu.


Svobodný stát CASIORN
Vládce: Velkostarosta Kordas
Hl. město: Casiorn
Populace: 30,000
Hospodářství: zemědělství, obchod
Měna: Zlatý

Město obchodníků Casiorn bylo vybudováno okolo roku 3074 MK jako opevněný městský stát. Jeho obchodníci neobyčejně zbohatli z obchodu mezi Posledními zeměmi a Centrálním Magnamundem, jejich vliv se však nerozšířil dále než do nejbližšího okolí města. Vládce města, velkostarosta Kordas, je podle obecného mínění jeden z nejbohatších můžů v Severním Magnamundu; jeho majetek se odhaduje na více jak deset miliónů Zlatých.


Velká poušť SADI
Vládce: Shasarak Černokrál
Hl. město: žádné
Populace: 80,000
Hospodářství: železná ruda, drahokamy, zlato, stříbro
Měna: Nobl


Sultanát CLOEASIE
Vládce: Sultán Guldarra
Hl. město: Kadan
Populace: 28,000
Hospodářství: železná ruda, měď, zemědělství, stavba lodí, rybolov, vzácné látky, drahokamy
Měna: Zlatý


Republika ANARI
Vládce: Prezident Dabudei
Hl. město: Tahou
Populace: 61,000
Hospodářství: Zemědělství, nerosty, zlato, stříbro, dřevo, železná ruda
Měna: Luna


Císařský emirát KAKUSH
Vládce: Emír Chotan
Hl. město: Nikesa
Populace: 76,000
Hospodářství: zemědělství, dřevo, železná ruda, zlato, nerosty, bronin
Měna: Zlatý


LAKURSKÉ ostrovy Vládce: Kapitán Khadro
Hl. město: Zátoka Kita
Populace: 1,500
Hospodářství: pirátství
Měna: Zlatý


DRAKKARIMSKO-AGARASHSKÉ NÁRODY

DANARG
Vládce: neznámý
Hl. město: žádná významná sídla
Populace: 50,000+
Hospodářství: nevyvinuté
Měna: žádná

Tato rozlehlá oblast bažinatého lesa se nachází v kráteru starověké sopky a je živena mnohými řekami a toky, které stékají z okolních kopců a hor. Dravé příšery, odkaz Agarashské říše, ovládají bažinu a příležitostně pořádají vpády do svobodných zemí Talestrie. Říká se, že v srdci Danargu stale ještě stojí ztracný chrám Starších Magi, ale tyto zvěsti nebyly dosud potvrzeny.


GHATAN
Vládce: Temný pán Dakushna z Kagorstu
Hl. město: Torgar
Populace: 25,000+
Hospodářství: síra, práce otroků
Měna: Kika

Ghatanské kopce poskytovaly úkryt stvůrám zla už od temných dnů Agarashské říše. V sirné půdě neroste nic kromě pokroucených stromů, které obklopují pramen Pekelné bažiny. V roce 2801 MK obsadili Ghatan Drakkarimové, kteří uprostřed této pustiny vybudovali město Torgar a to jen z jediného ponurého účelu - aby mohli věznit a mučit zajaté nepřátele. Roku 3150 MK, když se Drakkarimové definitivně spojili s Temnými pány, přešel Torgar pod nadvládu Darklandu.


IXIE - Země mrtvých
Vládce: Lord Ixiataaga
Hl. město: Xaagon
Populace: neznámý počet
Hospodářství: vzácné nerosty
Měna: žádná

Poloostrov Ixie je ledová, neobydlená pustina, osvětlovaná záblesky blesků z elektrických bouří, které neustále zuří nad větrnými vrcholky hor. Lord Ixiataaga, Pán mrtvých, již panuje tomuto strašlivému místu po více jak deset tisíc let. Sídlem jeho moci je město Xaagon a jeho nemrtví obyvatelé jsou mu odsouzeni navěky sloužit. Jeho moc je dokonce taková, že i Temní páni z Helgedadu se neodváží narušit klid jeho říše.


HARDLAND (Kruté země) - TADATIZAGA
Vládce: Shog'aash z jezera Ghargon
Hl. město: neznámé
Populace: 260,000
Hospodářství: černá železná ruda, nerosty
Měna: žádná

Po staletí pekelná krajina Tadatizagy odpuzovala všechna kromě těch nejodolnějších stvoření. Nebe je tam temné a bouřemi ošlehané kopce a jedovatá vegtace nutí nestvůrné obyvatele k tomu, aby zůstali ve svých doupatech pod zemí. V temných hlubinách černých ledových vod jezera Ghargon žije Shog'aash - zlověstný mořský drak nesmírné velikosti. Povýšeně si tu plave, protože všechny, kteří ho mohli ohrozit, již shltl před dávnými časy. Čas od času se vydává na pevninu terorizovat obyvatele Gournenu, města Temných pánů postaveného na okraji jezera Ghargon.


Temná říše SKAROR
Vládce: Temný pán Kraagenskul z Helgedadu
Hl. město: Cragmantel
Populace: 38,000
Hospodářství: práce otroků, dřevo, železná ruda, měď
Měna: Kika


Otrokářství NYRAS
Vládce: Nejmocnější bojovník Magnaarn z Darke
Hl. město: Darke
Populace: 55,000+
Hospodářství: stavba lodí, dřevo, otrokářství, zemědělství
Měna: Kika


Otrokářství NYVOZ
Vládce: Temný pán Dakushna z Kagorstu
Hl. město: Kagorst
Populace: 75,000
Hospodářství: dřevo, práce otroků
Měna: Kika


Panství Temných pánů ZALDIR
Vládce: Temný pán Gnaag z Mozgoaru
Hl. město: Shpydar
Populace: 26,000
Hospodářství: železná ruda, dřevo, měď, práce otroků
Měna: Kika


MAAKENMIRSKÝ močál
Vládce: neznámý
Hl. město: V'ka
Populace: neznámá
Hospodářství: nevyvinuté
Měna: žádná


Ďábelská PEKELNÁ bažina
Vládce: Pán bažin Vag'kroag
Hl. město: neznámé
Populace: neznámá
Hospodářství: vzácné byliny, vzácné nerosty
Měna: žádná


Území zbojníků HAMMERLAND (Země kladiva)
Vládce: Baron Shinzar
Hl. město: Blackshroud
Populace: 62,000
Hospodářství: železná ruda, vzácné nerosty, drahokamy, žoldnéřství
Měna: Luna, Kika


Otrokářství OGIE
Vládce: Vojevůdce Zegron
Hl. město: Xanar
Populace: 42,000
Hospodářství: železná ruda, stříbro, bronin, žoldnéřství, otroctví
Měna: Kika


Země zkázy Naaros
Vládce: neznámý
Hl. město: Naaros (zničen)
Populace: neznámá
Hospodářství: většinou zničené
Měna: žádná


PRIMITIVNÍ/DRODARINSKÉ NÁRODY

Království STARN Vládce: Král Korl
Hl. město: Hora Vost
Populace: 2,000+
Hospodářství: železná ruda, zlato, drahokamy, vzácné nerosty, bronin, stříbro
Měna: Ain

Drodarinští obři ze Starnu sídlí v síních Hory Vost od Věku Starých království. Je to samotářská rasa, která se straní lidí od té doby, co Velký mor v roce 2514 př. MK zničil většinu jejich populace. Silné přátelské pouto existuje mezi nimi a trpaslíky Bodenu, kteří přes velké tělesné odlišnosti jsou taktéž drodarinského původu.


Svobodný stát CARON
Vládce: Svedchek Moldo
Hl. město: Rudallo
Populace: 6,000+
Hospodářství: železná ruda, měď, dřevo rybolov, stavba lodí, zemědělství, stříbro
Měna: Luna

Tento malý, ale na zdroje bohatý svobodný stát je domovem jedné drodarinské rasy - žijí zde stvoření s modrou kůží zvaní Ogronové. Jsou to blízcí příbuzní trpaslíků Boru a obrů ze Starnu - a často je museli žádat, aby jim pomohli zahnat Cenerské druidy z Ruelu, kteří napadali jejich severní území.


KELDERSKÉ pustiny
Vládce: Hrabě Laj z Sheasu
Hl. město: Sheasu
Populace: 2,000+ (Sheasu)/30,000 (pevnina)
Hospodářství: stavba lodí, rybolov, zemědělství
Měna: Ren (pouze v Sheasu)

Ostrov Sheasu je jediným lidským sídlem v Kelderských pustinách; pevnina je rozlehlá džungle osídlená ještěrkami a jinými polointeligentními plazy agarashského původu, kteří tam uprchli po pádu Naarosu. Hrabě Laj vládne malé skupince uprchlíků z různých národů, kteří se z mnoha odlišných důvodů rozhodli, že se už zpět do svých rodných zemí nevrátí.


Království BOR
Vládce: Král Ryvin
Hl. město: Boradon
Populace: 130,000
Hospodářství: železná ruda, měď, stříbro, platina, vzácné nerosty, vzácné kovy, drahokamy, zlato
Měna: Ain

Království Boru je domovem všech trpaslíků Severního Magnamundu. Rozlehlé vrchy a komnaty v srdci Velkého Borského hřebenu byly vytvořeny prací a uměním tohoto houževnatého a nepoddajného lidu. Jejich vynalézavost (obzvláště v oblasti konstrukce zbraní a zbroje nových typů) a jejich příběhy statečnosti a úsilí jsou proslulé po celém Magnamundu.


Království BODEN
Vládce: Král Lomaer II
Hl. město: Anarin
Populace: 120,000+
Hospodářství: železná ruda, bronin, zlato, stříbro, vzácné kovy, vzácné nerosty, zemědělství, rybolov
Měna: Ain


Spálené země LARA
Vládce: Shasarak Černokrál
Hl. město: žádné
Populace: 2,000+
Hospodářství: řídké zemědělství
Měna: Nobl


AZANAMSKÁ oblačná říše
Vládce: Král Okosa
Hl. město: žádné
Populace: 12,000
Hospodářství: vzácné byliny, vzácné nerosty, dřevo, koření
Měna: žádná


FERNMOSTSKÝ Temný les
Vládce: žádný
Hl. město: žádné
Populace: pochybná
Hospodářství: vzácné byliny, vzácné rostlinstvo, vzácné dřeviny
Měna: žádná


KALTSKÉ ledové pustiny
Vládce: Brumalmarc Kzu'tooa
Hl. město: Ljuk
Populace: 6,000
Hospodářství: kožešiny
Měna: Zlatý (jen ve Ljuku)


KAUMSKÁ divočina
Vládce: neznámý
Hl. město: žádné
Populace: 1,000+
Hospodářství: stříbro, drahokamy, vzácné kovy, vzácné byliny
Měna: žádnáPřeložil Gorak


Veškeré vědomosti platné k r. 5050 MK

1 Zlatý = 1 Ain = 1 Nobl = 1 Ren = 10 Kotů = 2 Orla = 1 Telk = 10 Kika = 4 Lune = 4 Torqy

Politická mapa Severního Magnamundu

Politická mapa Jižního Magnamundu


NAHORU
Copyright © Michigan 2004. All rights reserved.   Lone Wolf © TM Joe Dever 1984-2004.
Legends of Lone Wolf © John Grant and Joe Dever 1988-2004.